Standpunten

Windenergie

De ChristenUnie hanteert de volgende uitgangspunten voor de windmolenclusters:

  • acceptatie van de clusters door de direct omwonenden;
  • mogelijkheid tot participatie in zowel de investering als de opbrengst van de direct omwonenden;
  • compensatie van de direct omwonenden;
  • opruimen van de molens wanneer ze niet meer effectief gebruikt worden;
  • deelname van bezitters van solitaire molens, die daarmee de eigen molen saneren;
  • benutten van een substantieel deel van de winst voor ontwikkeling van andere vormen van duurzame energie.

Voor de niet deelnemende eigenaren van solitaire windturbines geldt, dat de bestaande bouwsels bestaansrecht houden tot aan het moment van opschaling.

De dralende provincie zorgt er in de ogen van de ChristenUnie voor, dat het Rijk in haar bevoegdheid met een RijksCoördinatieRegeling het Windpark Friesland naar voren schuift, waardoor een enorme cluster molens op het IJsselmeer dreigt te verschijnen. De ChristenUnie dringt er bij de gemeenteraad van  Súdwest-Fryslân op aan tot het nemen van een besluit in het toezeggen van de plaatsing van enkele clusters binnen de gemeentegrenzen met een maximum opgesteld vermogen van ca. 230 MW (inclusief de al bestaande solitaire molens). 

De Nieuwe Afsluitdijk

Súdwest-Fryslân kan volgens de ChristenUnie profiteren van het uitvoeringsplan De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) door te kiezen voor projecten, die zowel inzetten op duurzame energie als op toeristische aantrekkelijkheid. De visrivier, het zonnepanelenpad, de pilot Blue Energy en het bezoekerscentrum zijn daarvan goede voorbeelden.

In de aanpak is, wat de ChristenUnie betreft, ook ruimte voor een windmolenpark op of langs de dijk.

Zorg voor de prostitué

De ChristenUnie heeft het liefst geen bordelen binnen haar gemeentegrenzen. Zolang ze er zijn rekent de ChristenUnie het wel tot haar taak te bewerken dat degenen, die werkzaam zijn in deze gelegenheden zoveel als mogelijk beschermd worden tegen dwang en toe te zien op hun werk- en leefomstandigheden. Recent onderzoek[1]heeftaangetoond, dat er zowel in het zogenaamde legale als in het illegale circuit sprake is van uitbuiting en mensenhandel. Het is cynisch de vrijheid op het gebied van prostitutie en drugs in stand te houden als men bedenkt dat daardoor op 'legale' wijze  zoveel schade wordt aangebracht. De ChristenUnie zet haar in voor een gericht aanbod van uitstapprogramma’s aan prostituees en wil Fier Fryslân hierin meer als voorheen betrekken.


[1] Dossier prostitutie en mensenhandel: http://www.christenunie.nl/nl/page/32638