De commissie en raadsvergaderingen

In de gemeente SWF zijn drie commissies en een gemeenteraad. In de gemeenteraad zijn namens de ChristenUnie Lieuwe van der Pol uit Woudsend en Geartsje Horjus-Vos uit Sneek actief.

De drie commissies zijn Doarp, Stêd en Omkriten (DSO), Boarger en Mienskip (BM) en Bestjoer en Finânsjes (BF). In de commissies BM en BF zijn Geartsje en Lieuwe actief. In de commissie DSO heeft namens de ChrtistenUnie, Gert Schouwstra zitting.

Wilt u graag aanwezig zijn bij de gemeenteraadsvergaderingen of bij een commissievergadering dan kunt u via de onderstaande link  de datums van de vergaderingen vinden.

http://sudwestfryslan.raadsinformatie.nl/dashboard

Wanneer u klikt op één van de datums, dan kunt u deze vergadering ook live volgen.

Wilt u gast zijn van de raad? Meld u dan aan bij de Griffie.

U kunt dit doen met een mail naar griffie@gemeenteswf.nl