ANBI

Gegevens ANBI en giften

Statutaire naam: ChristenUnie Súdwest-Fryslân
RSIN: 816802245
KvK-nummer: KVK 01101565

Post- en bezoekadres

ChristenUnie Súdwest-Fryslân
p/a S.H.M. van Koldam-Zorn (secretaris)
De Kamp 4
8754 KA Makkum
tel. 0515-231116  of  06-33783786

Grondslag

Op het partijcongres van 13 juni 2015 heeft de ChristenUnie haar grondslag aangepast en als volgt geformuleerd:

Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea.

Doelstelling

De ChristenUnie heeft tot doel een politiek te bevorderen zoals deze voortvloeit uit de grondslag.

De partij heeft dit verwoord in het kernprogramma, dat met de volgende woorden begint:

Preambule kernprogramma

Het kernprogramma van de ChristenUnie bevat haar politieke visie voor de lange termijn. De ChristenUnie komt tot haar politieke visie vanuit een richtinggevend perspectief, vanuit een vast fundament en vanuit centrale kernwaarden.

De politieke visie van de ChristenUnie staat in het perspectief van geloof, hoop en liefde. Geloof in de almachtige Schepper geeft richting aan de politiek: Hij laat niet los wat Zijn hand begon. Jezus Christus, Wie alle macht is gegeven in hemel en op aarde, geeft hoop op een leven over de grenzen van deze wereld heen. De Heilige Geest inspireert tot navolging van Christus in Zijn liefde.

Zoals vastgelegd in haar grondslag, fundeert de ChristenUnie haar politieke visie op het betrouwbare Woord van God, de Bijbel. Met haar politieke visie staat de ChristenUnie in een levende traditie van eeuwenlang christelijk denken over mens, maatschappij en overheid, vanaf de kerkvader Augustinus tot op de dag van vandaag. De ChristenUnie put politieke wijsheid uit de Oecumenische Belijdenissen, de Drie Formulieren van Eenheid, de Verklaring van Lausanne en andere belangrijke verwoordingen van de Bijbelse boodschap voor het publieke leven.

In de politieke visie van de ChristenUnie staan drie kernwaarden centraal, die leidend zijn voor haar inzet voor gerechtigheid in Nederland en in heel de wereld:

Dienstbare samenleving

God laat mensen opbloeien in relaties, samenwerking en onderlinge zorg. Een dienstbare samenleving vraagt een betrokken, maar ook bescheiden overheid. De overheid zet zich in voor een maatschappelijke ordening waarin mensen hun talenten kunnen ontwikkelen en in vrijheid hun verantwoordelijkheden kunnen nemen.

Geloofsvrijheid

God maakt mensen verantwoordelijk door ze vrijheid te geven. De overheid beschermt en respecteert deze vrijheid. Alle mensen hebben het recht om in vrijheid hun geloof en overtuiging te delen, met elkaar, met hun kinderen en in de samenleving.

Waardevol leven

Alle leven is Gods waardevolle gift. De overheid zet zich in voor duurzame ontwikkeling van en een zorgvuldige omgang met heel Zijn schepping. De overheid staat voor de waardigheid en de rechten van alle mensen: krachtig of kwetsbaar, geboren of ongeboren, nabij of veraf.

 

Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

  1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en
  2. giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een begroting vastgesteld. De jongste begroting vindt u hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.

Samenstelling bestuur, functies en bemensing

van het lokale afdelingsbestuur vindt u hier:

Voorzitter:

Bertus van der Werff
Meerweg 9
8758 LC Allingawier
tel: 06-52492930

e-mail: bertusvanderwerff@christenunieswf.nl

Secretaris:

Susanne van Koldam-Zorn
De Kamp 4
8754 KA Makkum
tel. 0515-231116  of  06-33783786

e-mail: secretariaat@sudwestfryslan.christenunie.nl

Penningmeester:

Douwe Pals
De Finne 17
8754 GT Makkum
Tel: 06-83635884

e-mail:

Algemeen Bestuurslid:

Alex van der Pas
Jasker 91
8608 VX Sneek
tel: 06-57557342

e-mail:

Algemeen Bestuurslid:

Martijn Rienstra
Bauckeshof 11
8603 GH Sneek
tel: 06-36147843

e-mail:


Beloning

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen.


Actueel verslag

Het laatste jaarverslag vindt u hier.


Financiële verantwoording

Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen. Het laatste financiële verslag vindt u hier.


Gedeelte in verband met giftenreglement

Aantal ontvangen giften in 2022 en de hoogte daarvan

Het aantal donateursgiften was in totaal 2.
Het totaal van het aantal giften was € 4.930,73.

Overzicht van bijdragen > € 4.500

Er was een gift ter hoogte van € 4.800,73 van het Prins Pasma Fonds.

Financieel verslag op basis van WFPP

Marjan Gooijer-de Jong, Jonkvrouw 3, 8607 GR Sneek, tel. 0515-426554, e-mail: mgooijer@ziggo.nl

Bouke Hoekstra, Bûterikkers 46, 8711 GV Workum, tel. 0515-543118, e-mail: boukehoekstra@hetnet.nl

Alex van der Pas, Jasker 91, 8608 VX Sneek, tel. 0515-420500, e-mail: a.g.t.vanderpas@hetnet.nl

Nico Bouwhuijsen, Zilverstreek 8, 8822 VV Arum, tel. 0517-641940,

e-mail: nfjbouwhuijsen@kpnplanet.nl

Nico Bouwhuijsen, Zilverstreek 8, 8822 VV Arum, tel. 0517-641940,

e-mail: nfjbouwhuijsen@kpnplanet.nl