ANBI

Gegevens ANBI en giften

De ChristenUnie is een ANBI, dus uw gift en contributie is aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

 • Statutaire naam: ChristenUnie Súdwest-Fryslân
 • RSIN: 816802245
 • KvK-nummer: KVK 01101565


Post- en bezoekadres

ChristenUnie Súdwest-Fryslân
p/a S.H.M. van Koldam-Zorn (secretaris)
De Kamp 4
8754 KA Makkum
tel. 0515-231116  of  06-33783786


Rekeningnummer

 • IBAN: NL21 RABO 0114 9951 17


Doelstelling

De ChristenUnie heeft tot doel een politiek te bevorderen zoals deze voortvloeit uit de grondslag. Deze grondslag luidt als volgt:

Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea.

De verwoording van de politiek van de ChristenUnie is te vinden in onze beginselverklaring die op 24 november 2018 door de leden is goedgekeurd.


Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

 • afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en
 • giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een begroting vastgesteld.

De jongste begroting vindt u hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.


Samenstelling bestuur, functies en bemensing

van het lokale afdelingsbestuur vindt u hier:

Voorzitter:

Bertus van der Werff
Meerweg 9
8758 LC Allingawier
tel: 06-52492930

e-mail: bertusvanderwerff@christenunieswf.nl

Secretaris:

Susanne van Koldam-Zorn
De Kamp 4
8754 KA Makkum
tel. 0515-231116  of  06-33783786

e-mail: secretariaat@sudwestfryslan.christenunie.nl

Penningmeester:

Douwe Pals
De Finne 17
8754 GT Makkum
Tel: 06-83635884

e-mail:

Algemeen Bestuurslid:

Martijn Rienstra
Bauckeshof 11
8603 GH Sneek
tel: 06-36147843

e-mail:


Beloning

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.


Actueel verslag

Het jaarverslag wordt opgesteld door de secretaris en vastgesteld door het bestuur. Het geeft een overzicht van de activiteiten van de lokale afdeling.

Het laatste jaarverslag vindt u hier.


Financiële verantwoording

Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen.

Het laatste financiële verslag vindt u hier.


Gedeelte in verband met giftenreglement

Aantal ontvangen giften in 2022 en de hoogte daarvan

Het aantal donateursgiften was in totaal 2.

Er was een gift ter hoogte van € 4.800,73 van het Prins Pasma Fonds.

Het totaal van het aantal giften was € 4.930,73.

Financieel verslag op basis van WFPP

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANBI en jeften

De ChristenUnie hat de ANBI-status, dus kinne jo je jeften en ledejild ôflûke fan jo belêstber ynkommen.

 • Statutêre namme: ChristenUnie Súdwest-Fryslân
 • RSIN: 816802245
 • Nûmmer fan de Keamer fan Keaphannel: 01101565

Post- en besikersadres:

ChristenUnie Súdwest-Fryslân
p/a Susanne van Koldam-Zorn
de Kamp 4
8754 KA Makkum
tel: 0515-231116 of 06-33783786

Rekkennûmmer

 • IBAN: NL21 RABO 0114 9951 17


Doelstelling

De doelstelling fan ChristenUnie Súdwest-Fryslân is ûnderdiel út te meitsjen fan demokratyske beslútfoarming lykas folget út harren grûnslach:

Dreaun troch de leafde fan God en it keningskip fan Kristus wol de ChristenUnie har ynsette foar de mienskip en it bestjoer fan ús lân. Hja erkent dat de oerheid troch God jûn is en yn Syn tsjinst stiet om wrâldwiid rjoch te dwaan en frijheid en frede te beskermjen. De ChristenUnie basearred syn politike prinsipes op de Bibel, Gods ynspirearre en gesachhawwende Wurd. Har leden ferienigje har út it kristelik ljeauwen wei, lykas dat koart en krêftich ferwurde is yn de Leausbelidenis fan Nicea.

De verwurding fan de politiyk fan de ChristenUnie is te finen yn ús begjinselferklearring dy't op 24 novimber 2018 goedkart is troch de leden.


Haadlinen beliedsplan 

De ChristenUnie wol op elts polityk nivo sa krêftich as mooglik is fertsjintwurdige wêze en nimt dêrta ek aktyf diel oan de gemeenteriedsferkiezings. De ChristenUnie besiket ek bûten de ferkiezingstiid om de publike opiny en kiezers te winnen foar har politike oertsjûging. 

De lokale ôfdieling hat twa wichtige ynkomsteboarnen:

 1. ôfdrachten fan it ledejild fan de lânlike ChristenUnie en
 1. jeften

It fermogen wurdt beheard troch it bestjoer fan de lokale ôfdieling, yn it bysûnder troch de ponghâlder.

De besteging fan it fermogen is foar it grutste part rjochte op it sparjen foar de 4 - jierlikse ferkiezingskampanje. Jierliks wurdt troch de ledengearkomst in begrutting fêststeld.

De hjoeddeiske begrutting fine jo hjirre.

Foar mear ynformaasje kinne jo kontakt opnimme mei de foarsitter fan it bestjoer.

Gearstalling bestjoer, funksjes en beminsing Gearstalling bestjoer, funksjes en beminsing

fan it lokale ôfdielingsbestjoer fine jo hjirre:

Foarsitter:

Bertus van der Werff
Meerweg 9
8758 LC Allingawier
tel: 06-52492930

e-mail: bertusvanderwerff@christenunieswf.nl

Sekretaris:

Susanne van Koldam-Zorn
De Kamp 4
8754 KA Makkum
tel. 0515-231116  of  06-33783786

e-mail: secretariaat@sudwestfryslan.christenunie.nl

Ponghâlder:

Douwe Pals
De Finne 17
8754 GT Makkum
Tel: 06-83635884

e-mail:

Algemien Bestjoersleden:

Alex van der Pas
Jasker 91
8608 VX Sneek
tel: 06-57557342

e-mail:

Martijn Rienstra
Bauckeshof 11
8603 GH Sneek
tel: 06-36147843

e-mail:


Beleaning

Leden fan it bestjoer fan in lokale ôfdieling krije allinnich in fergoeding foar makke ûnkosten.

Aktueel ferslach

It jierferslach wurdt opsteld troch de sekretaris en fêststeld troch it bestjoer. It jout in oersjoch fan de aktiviteiten fan de lokale ôfdieling.

It lêste jierferslach fine jo hjirre.

Finansjele ferantwurding

It finansjeel ferslach wurdt opsteld troch de ponghâlder en fêststeld troch it bestjoer. Dêrnei wurdt it ta goedkarring oanbean oan de leden. In kaskommisje ûndersiket it ferslach en rapportearret oan de ledegearkomste syn befinings.

It lêste fiansjele ferslach fine jo hjirre.

Jeften

It tal ûntfongen jeften yn 2022 en de hichte dêrfan wie 2.

Ien gift kaam boppe de €4.500 en wie in gift fan 4.800,73 fan it Prins Pasma Fonds.

It totaal fan de jeften wie € 4.930,73

Dit is it finansjeel ferslach op basis fan WFPP.