Geloof in je keuze

Verkiezingen gaan over mensen. Over u, jou en over mij. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op de school, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en onze manier van samenleven.

Wij geloven dat mensen door God gemaakt zijn en dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft om samen te leven. Om een samenleving te vormen. De ChristenUnie gelooft dat het in onze samenleving om veel meer gaat dan om geld en bezit. Het gaat vooral om zinvol leven, vrijheid en veiligheid.

In Súdwest-Fryslân gaat veel goed. Het aantal banen is toegenomen, vrijwilligers zijn actief, de tevredenheid van de burgers over de gemeente is hoog en er is veel sociale draagkracht. Op het gebied van maatschappelijke zorg is Súdwest-Fryslân een koploper in de regio.

In onze samenleving zijn normen en waarden niet vanzelfsprekend meer, de aanhoudende migratie van vluchtelingen plaatst ons voor uitdagingen. De hervormingen van het zorgstelsel zijn ingrijpend geweest en mensen moeten wennen aan de nieuwe manieren van werken waarin we elkaar weer gaan aanspreken op onze verantwoordelijkheden en de verzorgingsstaat niet langer vanzelfsprekend is. De manier waarop we met elkaar de samenleving vorm geven, staat meer ter discussie dan ooit.

De ChristenUnie onderkent dit en vindt dat het daarom meer dan ooit belangrijk is om te geloven in een gemeente waar het niet meer gaat om ‘ik’ maar steeds meer om ‘wij’. In een politiek van draagkracht en draagvlak.

Daarom gaan wij met een programma van hoop de komende verkiezingen in. Een programma met plannen voor Súdwest-Fryslân dat laat zien dat de ChristenUnie wil bouwen aan een samenleving waarin iedereen meetelt. Wij investeren in zorg voor elkaar, in de cruciale rol van gezinnen, in een dienstbare en rechtvaardige overheid, in moreel leiderschap, in godsdienstvrijheid, in zorg voor elkaar, in een duurzame economie en in een zorgvuldige omgang met onze leefomgeving.

 

Dit vatten we samen in onze kernboodschap. De ChristenUnie zet in op een samenleving waarin iedereen meetelt!

 

  • Een samenleving waarin iedereen meetelt, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen
  • Investeren in de toekomst van onze kinderen; goede basisscholen en veilige fietsroutes
  • Opkomen voor (godsdienst)vrijheid; je wordt gehoord en gerespecteerd
  • Aansturen op het vormen van (energie)coöperaties
  • Inzetten op duurzame energie