Actueel

Geen woorden, maar daden.

Op Koningsdag genieten de inwoners van Súdwest-Fryslân van de georganiseerde activiteiten, van de Oranjevereniging Sneek, in en rond de binnenstad. Op de Singel wordt een kleine ‘uitmarkt’ gehouden en in de binnentuin van het stadhuis worden optredens verzorgd. Echter na zo’n dag is er nog altijd veel rommel dat achtergelaten wordt.

Om de Oranjevereniging Sneek te helpen, hebben de leden van de ChristenUnie zich aangeboden om samen de binnenstad en de stadhuistuin weer schoon en netjes te maken.

Onder het “motto” vele handen maken licht werk.

U kiest uw gemeenteraad op 22 november

Herindeling of grenscorrectie.

Súdwest-Fryslân blijft groeien. Op 22 november vinden vervroegde verkiezingen plaats in drie gemeenten in Fryslân. Onze gemeente bestaat vanaf 1 januari 2018 uit 83 dorpen en 6 steden. Waar een plattelandsgemeente groot in kan zijn!

Impact

De nu nog gemeente Littenseradiel ligt ingeklemd tussen de steden Bolsward, Franeker, Leeuwarden en Sneek. Het grootste deel van de bevolking van deze gemeente heeft er voor gekozen om aansluiting te vinden bij Súdwest-Fryslân. Het gaat hier niet even om een kleine grenscorrectie. Littenseradiel wordt namelijk opgeheven.

Dit gebeurde een paar jaar geleden ook met Boarnsterhim. Daarvan gingen de dorpen in de Legean (Gau, Sybrandaburen, Terzool, Poppingawier en Rauwerd) naar onze gemeente. Toen leek het meer op een grenscorrectie. De bewoners van die dorpen hadden zelfs al voor de herindeling in 2010 aangegeven graag bij de nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân te willen horen. 

Dit lijkt nu weer het geval, omdat de dorpen er zich voor hebbne uitgesproken. Toch gaat het nu om een veel groter gebied met maar liefst vijftien dorpen die naar de gemeente Súdwest-Fryslân gaan: Boazum, Britswert, Easterein, Easterwierrum, Hidaard, Hinnaard, Iens, Itens, Kûbaard, Lytsewierrum, Reahûs, Rien, Waaksen, Wiuwert en Wommels.

Het betreft tevens de herindeling van een groot deel van Fryslân: 

1. Leeuwarden: Leeuwarden, Leeuwarderadeel en een deel van Littenseradiel 
2. Súdwest-Fryslân: Súdwest-Fryslân en een deel van Littenseradiel 
3. Waadhoeke: Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en deels Littenseradiel 

Hiermee krijgen de eerstvolgende gemeenteraaadsverkiezingen een landelijke uitstraling. Vooarl omdat wel de helft van de Fryske bevolking naar de stembus gaat!

Om ons programma hierop af te stemmen stellen we hier de vraag: waar moet de ChristenUnie in de komende raadsperiode zich naar uw mening sterk voor maken?

Geef uw reactie op emailadres lavanderpol@home.nl